Разлика между присъствено и дистанционно обучение

Каква е разликата между присъственото и дистанционното обучение?

Формите на обучение са регламентирани в чл. 31, т. 7 от Закона за народната просвета /ЗНП/ и чл.16, ал. 1 в Закона за професионално образование и обучение /ЗПОО/.
За по-голяма яснота и коректност ще уточним, че става дума за форми на обучение: присъствена, дистанционна и смесена.
Присъствената форма на обучение е традиционната форма на обучение, която всички познаваме още от училище. При нея учащите се и преподавателите са на едно място "лице – в лице" в класна стая, кабинет, зала, лаборатория и т.н.
Дистанционната форма на обучение, или още както го наричат "он-лайн" обучение, най-общо може да се опише като обучение, при което учащите се са физически отделени и се намират на различно място от това на преподавателя и осъществяват връзка помежду си чрез компютър, или други комуникационни средства. Дистанционното обучение е обучение от разстояние.

Съвременното дистанционно обучение се осъществява през интернет базирани платформи за обучение с много разнообразни и интерактивни учебни ресурси.
Смесената форма на обучение е комбинация между дистанционната форма и присъствената форма на обучение. Тя се прилага най-често в обучения, при които се усвояват практически знания и умения. Най-често това са професионалните обучения, но може да се прилага при всяко друго обучение.
Всяка една форма на обучение има своите предимства и недостатъци. По тези причини всеки обучаем трябва сам да прецени, коя форма на обучение да избере.
Тъй като дистанционната форма на обучение, през интернет базирана учебна платформа е по-нова и по-непозната ще обърнем внимание на някои предимства, а именно:
Обучавате се от домашния, или офисния компютър, учите самостоятелно, избирате сами времето и темпото за обучение, сами преценявате кога сте подготвени за изпита. Пестите време и средства.
В Учебен център "Европартнер" дистанционното обучение се провежда чрез система за електронно обучение, базирана на платформа за дистанционно обучение "moodle". Платформата е много ефективно и удобно място за учене и оценяване. Обучението се провежда на базата на предварително подготвени учебни ресурси, като презентации, учебни филми, обяснения, тестове за оценка, нормативна база и др., които получавате в електронен вид.
Няма разлика в издаваните документи при трите форми на обучение /присъствена, дистанционна и смесена/.