В строителна фирма техническите ръководители на обекти преминават начален, инструктаж на раб. място и периодичен инструктаж и преминават ежегодно обучение съгл. чл. 6 , ал.1, т.3 от Наредба РД 07-2 . Подлежат ли на задължителен ежедневен инструктаж техническите ръководители?

 Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи. В тази връзка наредбата не прави изключение за лицата, назначени като технически ръководители. (ДД)