Период на обучение на "Координатор по безопасност и здраве в строителството" - нормативен акт?

Бихте ли посочили нормативен документ , в който е упоменато че координаторите по безопасност и здраве трябва да преминават ежегодно обучение по правилата за збут - 06-11-2013 г.

от Васка Семерджиева - експерт ТПООУТ в МТСП

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), работодателят е длъжен да осигури на всеки работещ, подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, в съответствие със спецификата на индивидуалното му работно място и на професията.

Условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа са регламентирани с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр.102 от 2009 г.).

Минималните изисквания за периодичност на обученията по БЗР, съгласно чл. 7, ал. 5 от Наредба № РД-07-2, са както следва:

- за длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси - не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;

- за длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на ЗЗБУТ и за лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа - не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;

- за членовете на комитета/групата по условия на труд - съгласно изискванията на Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (ДВ, бр. 133 от 1998 г.);

- за работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа, както и за тези, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот - съгласно изискванията на съответните нормативни актове.

Видно от посочените изисквания на Наредба № РД-07-2, няма изрична разпоредба за периодиката на обучение по БЗР на координаторите за безопасност и здраве в строителството. Тъй като Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи изисква координаторите за безопасност и здраве да притежават квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, считаме, че е необходимо те да поддържат нивото на знания и умения в областта на БЗР чрез периодично обучение. В тази връзка, периодиката на тяхното обучение може да бъде съобразена с периодите, определени в Наредба № РД-07-216.12.2009 г. (ВС)