Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа

Дистанционен курс:

"Координатор по безопасност и здраве в строителството" - цена на курса 66 лв. с ДДС;

Виж подробности...

Обучение на длъжностни лица по безопасност и здраве

Дистанционен курс:

"Длъжностно лице по безопасност и здраве" - цена на курса 66 лв. с ДДС;

Виж подробности...

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството

Дистанционен курс:

"Контрол върху качеството на изпълнение на строителството..." - цена на курса 66 лв. с ДДС;

Виж подробности...

Управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали

Дистанционен курс:

"Управление на строителните отпадъци..." - цена на курса 66 лв. с ДДС;

Виж подробности...

Управител на Европартнер ЕООДНие сме убедени, че трябва да се учи непрекъснато!
Отговорни сме и имаме лично отношение към нещата.

"Европартнер" ЕООД гр. Кърджали е регистрирано през 2003 година. Към дружеството е създаден и Център за професионално обучение /ЦПО/ "Европартнер". Дейността е фокусирана основно върху три вида обучения:

Професионално обучение на възрастни – лица навършили 16 години.
Обучение по ключови компетенции.
Обучение по безопасност и здраве при работа за: "Длъжностно лице по БЗ", "Координатор по БЗ в строителството" и "Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти, със съществените изисквания за безопасност".

Професионално обучение по лицензирани професии и специалности на заети лица - получавате по-добри възможности за запазване на съществуващото работно място, по-добри възможности за кариера на работното място, професионална мобилност за реализация по друга професия.

Професионално обучение по лицензирани професии и специалности на безработни лица – получавате нови възможности, чрез професионална квалификация, за реализацията на пазара на труда, придобиване на знания и умения за стартиране на собствен бизнес, формиране на мотивационна система за успешна професионална и личностна реализация, преодоляване на социалната изолация.

Центърът за професионално обучение "Европартнер" е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с Лицензия № 200612415

Лицензията дава право на учебния център да организира и провежда целогодишно обучение за придобиване на професионална квалификация, преквалификация, както и да удостоверява успешно приключилото обучение - издаване на легални документи за професионална квалификация.

 

Как ще се обучавам дистанционно Как ще се обучавам дистанционно и как да се запиша в дистанционен курс? 

Първа стъпка за записване в дистанционен курсВтора стъпка за записване в дистанционен курс

правите 2 стъпки, вижте как...