Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа

Дистанционен курс:

"Координатор по безопасност и здраве в строителството" - цена на курса 66 лв. с ДДС;

Виж подробности...

Обучение на длъжностни лица по безопасност и здраве

Дистанционен курс:

"Длъжностно лице по безопасност и здраве" - цена на курса 66 лв. с ДДС;

Виж подробности...

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството

Дистанционен курс:

"Контрол върху качеството на изпълнение на строителството..." - цена на курса 66 лв. с ДДС;

Виж подробности...

Управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали

Дистанционен курс:

"Управление на строителните отпадъци..." - цена на курса 66 лв. с ДДС;

Виж подробности...

От кого се изискват тези обучения и документи?

  • Наличието на лице, или лица, преминали обучение в курс "Координатор по безопасност и здраве в строителството" се изисква от:

Възложителя на инвестиционно проектиране - когато възлага проектирането на повече от един проектант.
Възложителя на строителен обект - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител, или на строител, който наема подизпълнител/и.
Строителни фирми - при участието им в обществени поръчки, конкурси и търгове.

  • Наличието на лице, или лица, преминали обучение в курс "Длъжностно лице по безопасност и здраве" се изисква от:

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /Инспекция по охрана на труда/ - за всички фирми, без значение от предмета им на дейност.
Камара на строителите в България - за строителните фирми, при първоначалното им вписване в регистъра на Камарата и при годишното потвърждаване на обстоятелствата.

  • Наличието на лице, или лица, преминали обучение в курс "Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност" се изисква от:

Камара на строителите в България - за строителните фирми, при първоначалното им вписване в регистъра на Камарата и при годишното потвърждаване на обстоятелствата.
При участие в обществени поръчки, конкурси и търгове - за строителни фирми.

 

Издаваните документи от Учебен център "Европартнер" са валидни пред всички държавни и общински институции и служби, в това число пред: Камара на строителите в България, ИА "Главна инспекция по труда", инвеститори и възложители.

 

 

Как ще се обучавам дистанционно Как ще се обучавам дистанционно и как да се запиша в дистанционен курс? 

Първа стъпка за записване в дистанционен курсВтора стъпка за записване в дистанционен курс

правите 2 стъпки, вижте как...

   

 

Въпроси - отговори, коментари и становища  Въпроси - отговори, коментари и становища от институции и експерти по въпросите свързани с обученията:

"Координатор по безопасност и здраве в строителството", "Длъжностно лице по безопасност и здраве" и "Контрол върху качеството на строителството..."


 Въпроси - отговори въпроси - отговори

 Коментари и мнения коментари, мнения

   

 

Uslovia

GDPR 2