Основните дейности в "Европартнер" са:

Професионално обучение по лицензирани професии и специалности на заети лица - получавате по-добри възможности за запазване на съществуващото работно място, по-добри възможности за кариера на работното място, професионална мобилност за реализация по друга професия.

Професионално обучение по лицензирани професии и специалности на безработни лица – получавате нови възможности, чрез професионална квалификация, за реализацията на пазара на труда, придобиване на знания и умения за стартиране на собствен бизнес, формиране на мотивационна система за успешна професионална и личностна реализация, преодоляване на социалната изолация.

Обучение по ключови компетенции – ще ви помогнат да се адаптирате към промените в живота. Те представляват комбинация от знания, умения и нагласи, от решаващо значение за развитието на човека, социалното включване, конкурентноспособността и пригодността за трудова заетост. Те увеличават възможностите за избор.

Провеждане на изпити по професиите и специалностите в лицензията, за придобиване на професионална квалификация. Ако сте придобили професионални знания и умения по самостоятелен начин и желаете да удостоверите това с документ за квалификация по съответната специалност, можете да го направите при нас.

Провеждане на обучение по ЗБУТ /за длъжностни лица по безопасност и здраве при работа/ - обучение по ЗБУТ на длъжностни лица и членове на групи и комитети по безопасност, съгласно чл. 24 и чл. 26 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/, чл. 3 от Наредба № 3 от 27.07 1998 г. и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.

Провеждане на обучение за "Координатор по безопасност и здраве в строителството" - обучение на координатори по безопасност и здраве, за етапа на изпълнението на строежа, съгласно НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Провеждане на обучение за "Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти, със съществените изисквания за безопасност" - предназначено за длъжностни лица, които ще отговарят за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност. От курса могат да се възползват и ръководители на фирми, проектанти, строители, консултанти, строителен надзор, както и производители на строителни продукти.

Провеждане на обучение за "Управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали" - предназначено за възложители на строителство и премахване, ръководители на фирми, проектанти, изготвящи План за управление на строителните отпадъци, консултанти, технически ръководители, отговорници за управление на строителните отпадъци и др.

Обучението се провежда съгласно изискванията на Закон за управление на отпадъците от 13.07.2012 г. и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали от 13.11.2013 г.

Обучение по заявка на работодатели – Обучението се провежда по програми и във време, съобразени с нуждите на работодателите.

Разработване и управление на проекти

Консултантска дейност