Ежедневен инструктаж при техници - телекомуникации

Подлежат ли на ежедневен инструктаж техници-телекомуникации? Работата която изпълняват е по същество- изграждане на телекомуникационни. мрежи свързване на абонати към мрежа за комуникационни услуги кабелна телевизия и интернет. От ИТ изискват да провеждаме ежедневен инструктаж и техниците да притежават трета квалификационна група по електробезопасност – 10.12.2013 г.

от Васка Семерджиева - експерт ТПООУТ в МТСП

С Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.), са установени пет вида инструктажи по безопасност и здраве при работа (БЗР), със съответните обхват, съдържание, цели, продължителност и програма.

- начален инструктаж – провежда се при постъпване на работа;

- инструктаж на работното място - провежда се на работното място на работника или служителя, преди да му бъде възложена самостоятелна работа, с цел практическо запознаване с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност;

- периодичен инструктаж – провежда се не по-рядко от един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейности с висок производствен риск (по чл. 15, ал. 1 от наредбата), и не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи;

- ежедневен - провежда се на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи (чл. 15, ал. 1);

- извънреден инструктаж.

Видно от разпоредбата на чл. 15, ал. 1, дейностите във Вашата фирма не попадат в обхвата на чл. 15 от Наредба РД-07-2 за задължително провеждане на ежедневен инструктаж. Следователно на работещите трябва да се провеждат останалите видове инструктажи при спазване изискванията на наредбата.

Спецификата в посоченият случай е, че дейностите по изграждане на телекомуникационни мрежи и свързването на абонати към мрежа за комуникационни услуги (кабелна телевизия, цифрова телевизия и интернет) са свързани и с монтажни работи, например, монтиране на антени за цифрова телевизия по фасади и покриви на сгради. Налага се честа промяна на работното място, работа на височина и др. Използват се също ръчни ел. инструменти и преносими стълби. В тази връзка, се изисква всеки път при промяна на работата или на работното място или при преместване, работниците да бъдат инструктирани, дори това да се случва всеки ден.

Въпросите, отнасящи се до връзката на квалификационната група по електробезопасност с изпълняваната работа, професия или длъжност, условията и реда за придобиване на квалификационни групи по електробезопасност и др., следва да отнесете към компетентния орган - Министерството на икономиката и енергетиката. (ВС)