Кои са условията за вписване на строители в Централен професионален регистър на строителя на Камарата на строителите в България?

Кои са част от условията за вписване на строители в Централен професионален регистър на строителя на Камарата на строителите в България?

Съгласно Закон за камарата на строителите, вписването на строителите в Централния професионален регистър на строителя се извършва по категории строежи, като в регистъра се вписват строители, които отговарят на следните изисквания:

…………………….

Чл.15 ал. 1

4. разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори:

……………………..

б) за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност;

в) за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд;

……………………..