Кой извършва ежедневния инструктаж - главният изпълнител, или подизпълнителят?

Фирмата ни е с предмет на дейност Товарен автомобилен транспорт, но имаме и строителна механизация, която работи по строителни обекти операторите на машините са наши служители. Чие е задължението за провеждане на ежедневен инструктаж на операторите съгл. чл.15, ал.1 от Наредба № РД-07-2 - на Главния изпълнител на обекта или наше - като подизпълнител? - 02-01-2014 г.

от Васка Семерджиева - експерт ТПООУТ в МТСП

Съгласно чл. 16, т. 1, буква б от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.), строителят осигурява комплексни здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на всички работещи, вкл. на подизпълнителите и на лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, при извършване на СМР на изпълняваните от него строежи.

Освен това, задължение на строителя е да осигури провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на работещите на строителния обект (чл. 16, т. 1, буква е). Независимо от посочените задължения на строителя на обекта, разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от наредбата изисква подизпълнителят да съгласува своите действия за осигуряване на ЗБУТ със строителя, който го е наел.

В тази връзка, считаме, че задължението за провеждане на инструктажи по БЗР на операторите от Вашата фирма - подизпълнител е на строителя на строителния обект (главния изпълнител на обекта). (ВС)