Професия

"Професия" е вид трудова дейност, за която се организира професионално образование и професионално обучение

ЗПОО