Валидиране на неформално и самостоятелно придобити знания и умения

От 1 януари 2015 г. е в сила Наредбата за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Кои институции имат право да извършват валидиране ?

Това са професионални училища, професионални гимназии, училища по изкуствата, спортни училища, професионални колежи и центрове за професионално обучение.

По кои професии институциите могат да извършват валидиране?

Това са професии, по които са провеждали или провеждат обучение.

Етапи на процедурата по валидиране:

1) Определяне на професията, по която лицето желае да валидира своите професионални знания, умения и компетентности.

2) Съпоставяне на заявените от лицето професионални знания, умения и компетентности с ДОИ по съответната професия.

3) Събиране на доказателства за притежаваните от кандидата компетентности

4) Проверка при необходимост на компетентности, за които няма доказателства.

5) Допълнително обучение (при необходимост).

6) Полагане на изпити - по теория и по практика на професията.

7) Издаване на документ за валидиране на професионалните компетентности.

Какви документи се издават след валидирането ?

1. Свидетелство за валидиране на степен на професионална квалификация или

2. Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия.

Предстои актуализиране на Наредба №4 за документите за системата на народната просвета, които са свързани с издаването на Свидетелство и Удостоверение за валидиране.