Владея строителна професия, но нямам документ за нея.

Работя в сферата на строителството като бояджия 12 години. Нямам документ за квалификация. Какво да направя, за да получа документ?

Придобиването на професионална квалификация се удостоверява с документ за професионална квалификация - Удостоверение за професионално обучение, или Свидетелство за професионална квалификация.
Придобиването на професионална квалификация по специалността "Бояджийски работи" можете да осъществите по два начина:

1. Чрез обучение в квалификационен курс, или
2. Като валидирате професионалните си знания и умения, които сте придобили по самостоятелен път.

Валидирането на професионални знания, умения и компетентности е установяване и признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, и съответствието им с Държавните образователни изисквания /ДОИ/ за придобиване на квалификация по професии. /Чл. 40 от Закона за професионалното образование и обучение /ЗПОО/

Как това се осъществява на практика?

1. Предварително ще съпоставим заявените от Вас професионални знания, умения и компетентности с резултатите от ученето, включени в съответното държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Строител", специалност "Бояджийски работи"
2. След предварителното съпоставяне на знанията ако е необходима може да бъдете насочени към допълнително обучение, или да бъдете допуснати до полагане на изпити.
3. Полагат се изпити по теория на професията и по практика на професията.
4. За признаване на степен на професионална квалификация изпитите са държавни, а за признаване на професионална квалификация по част от професия изпитите са квалификационни. Изпитите се организират в съответствие с изискванията на ЗПОО.
Т.е. Вие може да придобиете професионална квалификация по професия и специалност, чрез явяване на изпити.