Изменения в Закона за професионално образование и обучение от 25.07.2014 г.

Обнародвани са измененията в ЗПОО от 25.07.2014. /ДВ, бр. 61 от 2014 г./

Кои са новите моменти?

С промените в Закона за професионално образование и обучение, обнародвани в ДВ бр. 61 от 21.07.2014 се регламентират:

1. Възможност за валидиране на знания и умения, усвоени извън обучаващите институции;
2. Създаване и прилагане на вътрешна система за осигуряване на качеството в обучаващите институции;
3. Създаването на списък със защитени от държавата професии на областно ниво;
4. Издаване на Европейско приложение към издаваните документи;
5. Професионално обучение чрез работа /дуално обучение/;
6. Въвеждане на кредити в професионалното образование и в професионалното обучение. Натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и в професионалното обучение;
7. Изискването ЦПО да въвеждат документите за придобита професионална квалификация /удостоверения и свидетелства/ в информационната система на НАПОО.

В настоящия коментар ще разгледамe само две от промените:

1. Възможността за валидиране на знания и умения, усвоени извън обучаващите институции т.н. "неформално учене".

До сега законът позволяваше /чл. 40, ал. 1/ явяване на изпити, при наличие на стаж по съответната професия, не по-малко от 6 месеца, или провеждане на практическо обучение, по преценка на обучаващата институция.

След направените изменения и допълнения на закона, изискването за стаж отпада и професионална квалификация вече ще може да се придобива и чрез валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение, или самостоятелно учене.
Валидирането на професионални знания, умения и компетентности е установяване и признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, и на съответствието им с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.
Валидирането ще се извършва от доставчиците на професионално образование и обучение.
Право на валидиране на професионалните им знания, умения и компетентности имат лица, които притежават съответното образователно равнище за съответната професия, или част от професия.

Понятия:
"Неформално обучение" е обучение, което е организирано от институции извън системата на професионалното образование и обучение.
"Самостоятелно учене" е неинституционализирано и несистематизирано натрупване на знания, умения и компетентности.

2. Професионално обучение чрез работа /дуално обучение/.
Въвежда се и нова специфична форма на професионално обучение – обучение чрез работа, или както е по-известно "дуално обучение". То се основава на партньорство между доставчика на професионално образование, или обучение и един, или няколко работодатели.
Освен обучение в професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж, или център за професионално обучение, обучението чрез работа ще включва и практическо обучение в реална работна среда, финансирано от работодателя.

Предстои в срок до 6 месеца, тези нови дейности да бъдат регламентирани с Наредби, издадени от Министъра на образованието и науката.