Упълномощено от възложителя лице

"Упълномощено от възложителя лице" е физическо или юридическо лице, което представлява възложителя въз основа на нотариално заверено пълномощно или договор с изричен текст за упълномощаване да извършва дейности, свързани с възлагане на проектирането и/или изпълнението и/или контрола на строежа

НМИЗБУТИСМР