Самостоятелно учене

"Самостоятелно учене" е неинституционализирано и несистематизирано натрупване на знания, умения и компетентности

ЗПОО