Оценяване на съответствието

"Оценяване на съответствието" е всяка дейност, която определя пряко или непряко дали съответни изисквания са удовлетворени

ЗТИП