От 1 януари 2015 г. е в сила Наредбата за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Кои институции имат право да извършват валидиране ?

Това са професионални училища, професионални гимназии, училища по изкуствата, спортни училища, професионални колежи и центрове за професионално обучение.

По кои професии институциите могат да извършват валидиране?

Това са професии, по които са провеждали или провеждат обучение.

Етапи на процедурата по валидиране:

1) Определяне на професията, по която лицето желае да валидира своите професионални знания, умения и компетентности.

Обнародвани са измененията в ЗПОО от 25.07.2014. /ДВ, бр. 61 от 2014 г./

Кои са новите моменти?

С промените в Закона за професионално образование и обучение, обнародвани в ДВ бр. 61 от 21.07.2014 се регламентират:

1. Възможност за валидиране на знания и умения, усвоени извън обучаващите институции;
2. Създаване и прилагане на вътрешна система за осигуряване на качеството в обучаващите институции;
3. Създаването на списък със защитени от държавата професии на областно ниво;
4. Издаване на Европейско приложение към издаваните документи;
5. Професионално обучение чрез работа /дуално обучение/;
6. Въвеждане на кредити в професионалното образование и в професионалното обучение. Натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и в професионалното обучение;
7. Изискването ЦПО да въвеждат документите за придобита професионална квалификация /удостоверения и свидетелства/ в информационната система на НАПОО.

В настоящия коментар ще разгледамe само две от промените: