За Вас работодатели

ЦПО "Европартнер" е доверен и коректен партньор в обучението на вашия персонал

За обучението и развитието на персонала, ви предлагаме следните обучения:

Професионално обучение за всички професии включени в лицензията:

Начално професионално обучение
Обучение за повишаване на квалификацията

Обучение в определени професионални умения

Занятията се провеждат в удобно за вас и служителите време. Вие имате право да определяте мястото за провеждане на обучението /в учебният център, или в съответната фирма при възможност да се осигури нужната материална база за провеждане на качествено обучение/.

Организиране и провеждане на изпити

За лица придобили знания, умения и компетентности, чрез неформално обучение, или самостоятелно учене, се организират изпити по реда на чл. 40 от Закона за професионалното образование и обучение /ЗПОО/, за валидиране на професията и издаване на съответните документи за квалификация.

Обучение по безопасност и здраве

"Длъжностно лице по безопасност и здраве"
"Координатор по безопасност и здраве в строителството"
"Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Обучение по ключови компетенции

Работа в екип
Управление на времето
Ефективна комуникация
Мотивация
Социални умения

Организационно консултиране

Обучение по чужд език

Английски език
Немски език

 

  Въпроси - отговори, коментари и становища от институции и експерти, свързани с професионалното обучение


  въпроси - отговори

  коментари, мнения