Ключови компетенции

Ключовите компетенциите са набори от социални знания, умения и нагласи

Човек се нуждае от тях, за да успее в живота, работата или в обществото.

Що се отнася до пазара на труда, те са едни от най-важните фактори при намирането на подходяща работа и постигане на успех в нея.

  • Компетенциите включват:

Владеене на теорията: знания.

Практически познания: умения и способности.

Знаейки как да бъде: нагласи и поведение

Казано по опростен начин, компетенциите са израз на способността на индивида да се справя успешно с работата си.

  • Обучение по ключови компетенции в "Европартнер"

Комуникативни умения

Дигитална компетентност

Лидерство

Социални и граждански компетенции

Работа в екип

Ефективно управление на работното време

Освен програмите за обучение в учебния център, се разработват и учебни програми, според нуждите на обучаемите и по предварителна заявка на работодатели. Методиката на обучение е оригинална и интерактивна.

Ключовите компетенции за учене през целия живот представляват комбинация от знания, умения и нагласи, от решаващо значение за развитието на човека, социалното включване, конкурентноспособността и пригодността за трудова заетост. Те увеличават възможностите за избор, повишават адаптивността към променящите се условия на живот и работа, правят хората социални, мобилни, конкурентоспособни и мотивирани.

Ключовите компетенции играят особено важна роля за овластяване на хората уязвими от безработица и социално изключване. Това е само половината от проблема - тези хора имат ниско ниво на образование, остарели са или имат непродаваеми квалификации. В повечето страни в Европейския съюз (ЕС) съществуват различни възможности за обучение на тези, които търсят знание с необходимите умения и квалификация. Има хора, затворени в порочния кръг на ниско ниво на образование, недостатъчно самочувствие и ниска мотивация за учене. Те често не търсят знание и са обречени на бедност и социално изключване. Ключови компетенции могат да им помогнат да се измъкнат от този кръг и да се възползват от наличните възможности за учене и работа.

  • Осемте ключови компетенции, според ЕКР

Комуникиране на майчин език

Комуникиране на чужди езици

Математически умения и основни познания в науката и технологии

Компютърни умения

Умение за учене

Социални и граждански компетенции

Инициативност и предприемчивост

Културни познания

 

  Въпроси - отговори, коментари и становища от институции и експерти, свързани с професионалното обучение


  въпроси - отговори

  коментари, мнения