-----

КУРС: "КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВЛАГАНИТЕ В СТРОЕЖИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ" - цена 66.0 лв. с ДДС

ДАННИ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕТО:

-----

Попълнете полето, ако желаете Вашето ЕГН да фигурира в удостоверението

-----

ДАННИ ЗА ФАКТУРАТА:

-----

Попълнете името на фирмата по последна регистрация в Търговския регистър
Попълнете адреса на фирмата по последна регистрация в Търговския регистър
Попълнете само, ако фирмата е регистрирана по ДДС

-----

ДРУГИ ДАННИ:

-----

Точен адрес: град/село, община, квартал, улица, блок, №
От падащото меню, може да изберете, кои реквизити предвидени в стандартното ни удостоверение, да отпаднат
От падащото меню, може да изберете, да има ли вписан срок на валидност на удостоверението.

-----

-----

-----

-----